Open Mon - Fri 08:00-18:00
Email mail@16ICC2005.com Call Now! (86) 10-62332201
Open Mon - Fri 08:00-18:00
Email mail@16ICC2005.com Call Now! (86) 10-62332201

TOPICS – CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

1) Các vấn đề ăn mòn và biện pháp đối phó trong các ngành công nghiệp công nghệ cao hiện đại

2) Ăn mòn và bảo vệ trong các vật liệu tiên tiến (vật liệu cấu trúc nano, vật liệu composite …)

3) Ăn mòn và bảo vệ bằng hợp kim nhẹ

4) Tính toàn vẹn của đường ống

5) Ăn mòn và bảo vệ trong môi trường tự nhiên (không khí, nước và nước biển, đất, vi sinh vật)

6) Ăn mòn và bảo vệ trong các môi trường công nghiệp (xăng dầu, hóa học, nguồn năng lượng, hàng không và phi hành gia, công trình, truyền thông, điện và các ngành công nghiệp khác)

7) Ăn mòn và bảo vệ trong nước bị ô nhiễm

8) Ăn mòn bê tông

9) Sự ăn mòn cục bộ (vết rạn nứt, ăn mòn, ăn mòn liên sẹo, vv) 10) Sự nứt mủ của nước và sự ăn mòn của sự ăn mòn căng thẳng

11) Mệt mỏi do ăn mòn

12) Xói mòn ăn mòn

13) Ăn mòn và bảo vệ nhiệt độ cao

14) Kỹ thuật điện hóa ăn mòn và kỹ thuật kiểm tra điện hóa

15) Bảo vệ Cathodic và Anodic

16) Vật liệu chống ăn mòn mới

17) Các chất ức chế

18) Kỹ thuật bảo vệ bề mặt

19) Kỹ thuật phân tích bề mặt

20) Kiểm tra và giám sát công nghiệp

21) Các ứng dụng máy tính trong lĩnh vực ăn mòn và bảo vệ

22) Ngân hàng dữ liệu ăn mòn và hệ thống thông tin

23) Phân tích thất bại và phục vụ công nghiệp

24) Phương pháp và tiêu chuẩn kiểm tra ăn mòn

25) Dự báo thời gian và cuộc sống

26) Giáo dục và đào tạo ăn mòn

27) Kinh tế và quản lý ăn mòn